GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze website en van de informatie die deze website bevat is toegestaan na het aanvaarden van de huidige gebruiksvoorwaarden, de Privacy verklaring en de verdere bepalingen en impliceert het verstaan en aanvaarden van de betrokken inhoud. Gebruikers die deze voorwaarden niet aanvaarden of het niet eens zijn met de voorwaarden hieronder beschreven, hebben geen toegang tot de website en hebben ook niet het recht de informatie/en of diensten van deze te gebruiken. Het is daarom ook raadzaam om huidig document af te printen en een kopij ervan te bewaren.

MSC Cruises heeft het recht de huidige voorwaarden te wijzigen, er nieuwe aan toe te voegen of deze totaal of gedeeltelijk te verwijderen, zonder voorafgaande verwittiging. Elke wijziging wordt geldig de dag van de publicatie op de website. Het is raadzaam voor de gebruiker, de geldende voorwaarden te bekijken en deze dan ook te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

Het MSC Cruises handelsmerk, het logo en alle andere symbolen van MSC Cruises zijn geregistreerd en dus ook het exclusieve eigendom van MSC Cruises. Elk niet geautoriseerd gebruik ervan is dan ook verboden. De totale inhoud van deze website, inclusief het programma, de binaire codes, de lay-out, tekst, documentatie, beelden en fotografische reproducties zijn eigendom van MSC Cruises en daardoor ook beschermd door de internationale copyright wetten.

Beperking van de verantwoordelijkheid

Het gebruik van deze website, is gratis en bestaat enkel voor informatieve/commerciële doeleinden.

MSC Cruises kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem en/of slecht functioneren van de computer, het online systeem, server of internet provider.

MSC Cruises behoudt zich het recht, naar haar eigen oordeelkundigheid en zonder enig voorbericht te moeten geven of verantwoordelijkheid van haar kant, om een deel/bepaalde informatie van de website te wijzigen, toegang te ontzeggen tot deze en om ofwel tijdelijk of definitief de visualisering te ontzeggen.

Privacy verklaring

De gebruiker heeft de voorwaarden in deze privacy verklaring gelezen en heeft deze ook aanvaard zoals beschreven op de website www.msccruises.com

Gedragsregels

De gebruiker verklaart de website te gebruiken volgens de heersende regels en wetten. In het bijzonder, verklaart de gebruiker, geen materiaal te verzenden naar, toe te voegen tot of te wijzigen op de website dat mogelijk:

i. onwettelijk, beledigend, bedreigend, obsceen, offensief of lasterlijk is
ii. schadelijk voor de intellectuele eigendomsrechten, privacy of elk ander recht van een derde partij is
iii. relatief is aan elk mogelijk Trojan virus, enz.;

De gebruiker verplicht zich ertoe om de toegang en/of het recht op het gebruik van de huidige site niet te verkopen, met inbegrip van alle materialen op de website.

Gebruikersverantwoordelijkheid

De gebruiker verklaart, MSC Cruises, haar agenten en haar werknemers te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of schade aan derden als gevolg van het onjuiste gebruik deze website.

Belangrijk: de MSC Cruises website is ook beschikbaar in volgende talen: Engels, Frans, Portugees, Spaans of Duits.

Contact

Bij problemen of voor verdere informatie over onze website en de huidige gebruiksvoorwaarden, gelieve zich te wenden tot:
MSC Cruises S.A
Avenue Eugène-Pittard 16, CH-1206
Geneva (Switzerland).

In het algemeen

 De niet-geldigheid of niet-uitvoering van een onderdeel van deze voorwaarden zal de efficiëntie of geldigheid van de andere onderdelen niet in het gedrang brengen.
De gebruiker is zich bewust van de huidige gebruiksvoorwaarden, de privacyverklaring en van het feit dat alle andere informatie gepubliceerd op deze website beschikbaar is in het Engels en het Italiaans en dat huidig contract wordt geregeld door de Zwitserse wetgeving.