Algemene transportvoorwaarden van de vervoerder

In deze vervoersvoorwaarden worden de bepalingen uiteengezet die de relatie, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen de passagier en de vervoerder bepalen en zijn BINDEND VOOR DE PARTIJEN. De passagier is een passagecontract aangegaan met een organisator en deze voorwaarden werden opgenomen in de overeenkomst van de passagier met de organisator. Deze algemene transportvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer het schip als drijvend hotel wordt gebruikt ongeacht het feit of er een passagecontract is en ongeacht het feit of er een overtocht is of niet.
Gelieve de vervoersvoorwaarden die uw rechten, verantwoordelijkheden en beperkingen om vorderingen in te dienen tegen de vervoerder, bedienden en/of vertegenwoordigers beschrijven, aandachtig te lezen. De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt zoals vermeld in clausule 23.

 

 

ALGEMENE VERVOERSVOORWAARDEN VAN DE VERVOERDERS MSC CRUISES EN FORMULE 1® 

 

Deze vervoersvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op de MSC Cruises en Formule 1® reservaties. Lees ze zorgvuldig.

 Download de MSC Cruises en Formule 1® vervoersvoorwaarden

1. Opbouw en Definities

Alle verwijzingen naar de “PASSAGIER” (enkelvoud) omvatten ook het meervoud. Passagier omvat de aankoper van het passagecontract en elke persoon of alle personen die op het betrokken ticket vermeld staan, met inbegrip van minderjarigen.

VERVOERDER” betekent de eigenaar en/of bevrachter of het nu gaat om de huur van het schip zonder schipper (Bareboat/Demise Charter), tijdbevrachting, subcharter of bediening van het schip in die mate dat elk van deze bevrachters optreden als vervoerder of uitvoerende vervoerder. De term “vervoerder” omvat de vervoerders, het vervoerende schip (het “cruiseschip”), zijn eigenaar, bevrachter, operator, hulpschepen of andere transportmiddelen die de vervoerder de passagier ter beschikking stelt.

BAGAGE” betekent alle bagage, pakken, koffers, kajuitkoffers of andere persoonlijke voorwerpen die toebehoren aan of vervoerd worden door om het even welke passagier, waaronder bagage in het bagageruim, handbagage en artikelen die de passagiers bij zich dragen of bij de purser in bewaring geven.

De "KAPITEIN” is de kapitein of persoon die op om het even welk moment de leiding over het transporterende schip heeft en het bevel over het cruiseschip voert.

MINDERJARIGE” betekent elk kind jonger dan 18 jaar. “ORGANISATOR” is de partij waarmee de passagier een overeenkomst is aangegaan voor de cruise en/of het pakket zoals bepaald onder de richtlijn 90/314/EEC van de Raad van 13 juni 1990 inzake Pakketreizen, met inbegrip van vakantie- en rondreispakketten waaronder de cruise aan boord van het schip of andere gelijksoortige reizen vallen.

PASSAGECONTRACT” betekent de vervoersovereenkomst die de passagier met de organisator is aangegaan en waarvan de voorwaarden blijken uit de reserveringsvoorwaarden die deze bepalingen omvatten.

EXCURSIE AAN WAL” betekent elke excursie die door de vervoerder te koop wordt aangeboden waarvoor een aparte prijs moet worden betaald, ongeacht of ze voorafgaand aan de cruise of aan boord van het schip wordt gereserveerd.

SCHIP” betekent het schip dat wordt vermeld in het betrokken passagecontract of elk vervangend schip dat eigendom is van of gecharterd, bediend of gecontroleerd wordt door de vervoerder.

2. Niet-Overdraagbaarheid en Wijziging

De reder stemt ermee in de persoon vermeld op het ticket (“de passagier") voor de reis in kwestie (“de reis”) op de vernoemde of vervangende schepen te vervoeren. De passagier stemt ermee in gehouden te zijn door alle bepalingen, voorwaarden en beperkingen. Deze voorwaarden primeren op elke voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst. Deze transportvoorwaarden kunnen niet worden gewijzigd zonder schriftelijke en ondertekende toestemming van de vervoerder of zijn bevoegde vertegenwoordiger. Het door de organisator uitgereikte passagecontract is enkel geldig voor de passagier of passagiers voor wie het is uitgereikt voor de vermelde datum en het vernoemde schip of een vervangend schip en is niet overdraagbaar.

3. Bezetting van Slaapplaatsen en Kajuiten

Een passagier heeft geen recht op exclusieve bezetting van een kajuit met twee (2) of meer slaapplaatsen tenzij hij een supplement voor exclusieve bezetting heeft betaald. De vervoerder behoudt het recht voor de passagier van de ene naar de andere kajuit over te plaatsen en kan de vervoerprijs dienovereenkomstig aanpassen. De kapitein of de vervoerder kunnen, indien dit wenselijk of noodzakelijk wordt, een passagier op elk ogenblik van de ene slaapplaats naar de andere verplaatsen.

4. Onderhoud Tijdens Vertraging of Langer Verblijf

Passagiers die na aankomst van het schip in de haven van eindbestemming, en nadat de passagiers zijn gevraagd te ontschepen, aan boord van het schip blijven; zullen door de vervoerder gevraagd worden hun onderhoud te betalen tegen de lopende tarieven voor elke nacht dat zij aan boord blijven.

5. Vroegtijdige Beëindiging van de Cruise

- 5.1

De vervoerder kan op elk ogenblik voor of na het begin van de reis en ongeacht het feit of het schip al dan niet is afgeweken van of verder gevaren dan de haven van bestemming, de passagier schriftelijk of via de pers of op om het even welke andere geschikte manier te kennen geven dat de cruise wordt beëindigd indien de prestaties of de verdere prestaties belemmerd of verhinderd zijn door oorzaken waarover de vervoerder geen controle heeft of indien de kapitein of de vervoerder deze beëindiging noodzakelijk achten voor het beheer en/of de veiligheid van het schip.

- 5.2

Indien de reis op deze manier wordt beëindigd, heeft de vervoerder geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van de passagier. De enige stappen die deze laatste in dat geval kan ondernemen zijn tegen de organisator krachtens Richtlijn 90-314-EEG van de Raad van 13 juni 1990 of gelijkwaardige wetgeving en/of het passagecontract.

6. Omleidingen, Annuleringen en Vertragingen

- 6.1

De bediening van het cruiseschip is onderhevig aan de weersomstandigheden, mechanische problemen, scheepvaartverkeer, regeringsinterventies, de plicht om andere schepen in problemen te helpen, beschikbaarheid van slaapfaciliteiten en andere factoren waarover de vervoerder mogelijk geen controle heeft.

- 6.2

De vervoerder garandeert niet dat het cruiseschip elke geadverteerde haven zal aandoen of om het even welke route of tijdschema in het bijzonder zal volgen. De kapitein en de vervoerder hebben het absolute recht de geadverteerde programma’s, haven, reisweg of routes te wijzigen of te vervangen of andere schepen te vervangen zonder kennisgeving. Indien een geplande inschepingshaven wordt vervangen, zal de vervoerder het vervoer naar de vervangende haven bepalen en regelen zonder meerkost voor de passagier.

- 6.3

Voordat de reis begint heeft de vervoerder het recht de reis zonder kennisgeving te annuleren voor om het even welke reden indien hij dit nodig acht voor de veiligheid van het schip of de personen aan boord.

- 6.4

Het staat de vervoerder of de kapitein vrij alle bevelen of richtlijnen inzake vertrek/aankomstroutes, havens, stops, overscheping, lossen of bestemming of andere richtlijnen vanwege regeringen of ministeries of personen die handelen of beweren te handelen met toestemming van een regering of ministerie of van elke vereniging voor verzekeringen tegen oorlogsrisico’s werkend onder een regeringsstelsel die het schip mogelijk is aangegaan, te gehoorzamen. Niets wat onder dergelijke bevelen wordt gedaan of niet gedaan zal volgens de wet als een afwijking worden beschouwd.

- 6.5

Alle data en/of tijdstippen die in vaarroutes of anderszins door de organisator en/of de vervoerder worden uitgegeven, zijn slechts bij benadering en kunnen door de vervoerder op elk ogenblik en voor zover nodig wordt geacht, worden gewijzigd in het belang van de reis in haar geheel.

- 6.6

Indien het uitvaren van het schip of het verder varen op de normale koers door om het even welke oorzaak wordt verhinderd of belemmerd, heeft de vervoerder het recht de passagier over te plaatsen naar een soortgelijk schip of, mits toestemming van de passagier, naar elk ander vervoermiddel naar de bestemming van de passagier.

7. Extra Kosten

- 7.1

De passagier zal alle kosten die hijzelf of de vervoerder voor zijn/haar rekening heeft opgelopen voor goederen en diensten, voor het einde van de reis betalen in om het even welke valuta die op het ogenblik van de betaling algemeen aan boord wordt gebruikt.

- 7.2

Alcoholische dranken, cocktails, frisdranken, mineraalwater en medische uitgaven zijn afhankelijk van de services of producten van de contractant. Excursies aan wal of honoraria, kosten of belastingen die door een overheidsinstelling worden opgelegd, zijn extra kosten tenzij anders vermeld als inbegrepen op bij aanvang van de cruise.

8. Reisdocumenten

- 8.1

De passagier is verantwoordelijk voor en zal gehoorzamen aan alle reisvereisten, wetten of reglementen van regeringen voor alle havens op de route van het cruiseschip. Alle passagiers moeten zich aanmelden voor inspectie van het ticket en het contract, een geldig paspoort en eventuele visa, in- of uitreisvergunning die zijn vereist door de havens op de reisroute van het cruiseschip.

- 8.2

De passagier, of in geval van een minderjarige, zijn ouders of voogd, is ten opzichte van de vervoerder aansprakelijk voor eventuele boetes die het schip of de vervoerder door overheden worden opgelegd indien de passagier de plaatselijke regeringswetten en –reglementen niet gehoorzaamt of naleeft, waaronder vereisten inzake immigratie, douane of accijnzen.

- 8.3

De vervoerder behoudt zich het recht voor de details van deze documentatie na te kijken en op te slaan. De vervoerder doet geen uitspraken over en geeft geen garanties op de juistheid van documentatie die is nagekeken. Het is de passagiers ten stelligste aanbevolen na te gaan welke vereisten gelden voor buitenlandse reizen in de verschillende havens zoals vereisten inzake visa, immigratie, douane en gezondheid.

9. Beveiliging

- 9.1

De passagier meldt zich ten minste drie (3) uur voor het geplande vertrek aan om eventuele procedures voor het inschepen en veiligheidsinspecties te vervullen.

- 9.2

Om veiligheidsredenen stemt de passagier ermee in dat vertegenwoordigers van de vervoerder de passagier, zijn/haar bagage en andere bezittingen controleert.

- 9.3

De vervoerder heeft het recht eventuele artikelen in om het even welke bagage in beslag te nemen die de vervoerder naar eigen goeddunken gevaarlijk acht of die volgens hem risico’s of ongemakken inhouden voor de veiligheid van het cruiseschip of de personen aan boord.

- 9.4

Het is de passagiers verboden voorwerpen die kunnen worden gebruikt als wapen, explosieven, illegale of gevaarlijke goederen aan boord te brengen.

- 9.5

De vervoerder behoudt zich het recht voor elk kajuit, slaapplaats of ander deel van het cruiseschip op elk ogenblik te doorzoeken om veiligheidsredenen.

10. Gezondheid en Geschiktheid om te Reizen

- 10 1

De passagier garandeert dat hij/zij geschikt is om op zee te reizen en dat zijn/haar toestand de veiligheid van het cruiseschip niet in het gevaar zal brengen of andere passagiers geen overlast zal bezorgen.

- 10.2

Elke passagier met een aandoening die zijn/haar geschiktheid om te reizen kan verhinderen, dient voor het vertrek een medische verklaring voor te leggen.

- 10.3

Indien de vervoerder, de kapitein of de arts van het cruiseschip de indruk heeft dat een passagier om een of andere reden niet in staat is om te reizen, de veiligheid in het gedrang kan brengen of de toestemming om in een haven aan land te gaan kan worden geweigerd, of de vervoerder aansprakelijk kan maken voor het onderhoud, de steun en de repatriëring van de passagier, hebben de vervoerder en de kapitein het recht een van de volgende stappen te ondernemen: (i) de passagier in om het even welke haven de toegang tot het schip te weigeren; (ii) de passagier in om het even welke haven van boord te zetten; (iii) de passagier over te plaatsen naar een andere slaapplaats of hut; (iv) als de arts van het cruiseschip het raadzaam acht, hem/haar in het hospitaal van het cruiseschip onder te brengen of te houden of de passagier over te brengen naar een gezondheidsinstelling in om het even welke haven op kosten van de passagier (v) eerste hulp toe te dienen en medicijnen of andere substanties toe te dienen of de passagier in een hospitaal of soortgelijke instelling onder te brengen en/of te houden in om het even welke haven op voorwaarde dat de dokter en/of kapitein van oordeel is dat deze stap noodzakelijk is.

- 10.4

Wanneer een passagier de toegang tot het schip is geweigerd omwille van de veiligheid en/of zijn/haar geschiktheid om te reizen, is de vervoerder niet aansprakelijk voor verlies of uitgaven die de passagier hierdoor oploopt en heeft de passagier geen recht op compensatie van de vervoerder.

- 10.5

Het schip heeft een beperkt aantal hutten uitgerust voor mindervaliden. Niet alle ruimtes of uitrusting op het schip zijn toegankelijk voor mindervaliden of personen met een beperkte mobiliteit.

- 10.6

De vervoerder behoudt zich het recht voor elke passagier die zijn/haar specifieke behoeften inzake accommodatie, zitplaatsen of services of behoefte om medische uitrusting mee aan boord te brengen of andere gekende handicaps niet op voorhand heeft meegedeeld of wie volgens de vervoerder en/of de kapitein niet in staat is om te reizen of van wie de toestand een gevaar inhoudt voor hem/haarzelf of anderen aan boord, weigeren te vervoeren.

- 10.7

Passagiers die hulp nodig hebben en/of speciale verzoeken hebben of speciale faciliteiten of uitrusting inzake vereiste accommodatie, zitplaatsen of services of hun behoefte om medische uitrusting mee aan boord te brengen, dienen de organisator hiervan bij de reservering op de hoogte te brengen. De vervoerder is niet verplicht bijstand te leveren of speciale verzoeken in te willigen tenzij de vervoerder hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

- 10.8

Rolstoelgebruikers dienen hun eigen rolstoel met standaardafmetingen mee te brengen en moeten begeleid zijn door een reisgezel die in staat is hen bij te staan. De rolstoelen van het schip zijn alleen bestemd voor noodgevallen.

- 10.9

Elke passagier die inscheept of een andere passagier laat inschepen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is, wanneer hij of zij of die andere passagier lijdt aan een ziekte, aandoening, letsel of lichamelijke of mentale kwaal of die, voor zover hij/zij weet is blootgesteld aan een besmetting of een besmettelijke ziekte, of om welke andere redenen dan ook de veiligheid of het redelijke comfort van andere personen aan boord in het gedrang kan brengen of, om welke reden dan ook de toestemming wordt geweigerd in zijn/haar haven van bestemming aan land te gaan, zal verantwoordelijk zijn voor verliezen of uitgaven die de vervoerder of de kapitein rechtstreeks of onrechtstreeks oplopen ten gevolge van deze ziekte, aandoening, letsel, kwaal, blootstelling of weigering om aan land te gaan tenzij het geval van ziekte, aandoening, letsel, kwaal of blootstelling voor het inschepen schriftelijk aan de vervoerder of de kapitein is betekend en de vervoerder of kapitein schriftelijk met deze inscheping hebben ingestemd.

- 10.10

Zwangere vrouwen worden ten zeerste aanbevolen medisch advies in te winnen voordat zij in om het even welk stadium van hun zwangerschap reizen. Vrouwen die aan het einde van de cruise tot 23 weken zwanger zijn dienen een medische verklaring van reisgeschiktheid voor te leggen. Om gezondheids- en veiligheidsredenen kan de vervoerder geen passagiers meenemen die op het einde van de cruise 24 weken of langer zwanger zijn. De vervoerder behoudt zich het recht voor in elk stadium van de zwangerschap een medische verklaring te vragen en de toegang tot het schip te weigeren indien de vervoerder en/of de kapitein er niet van overtuigd zijn dat de passagier tijdens de tocht veilig zal zijn.

- 10.11

Het niet informeren van de vervoerder en de scheepsarts van de zwangerschap, ontheft de vervoerder van alle aansprakelijkheid ten opzichte van de zwangere passagier.

- 10.12

De scheepsarts is niet gekwalificeerd voor bevallingen aan boord of pre- of postnatale behandelingen en de vervoerder neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich voor het vermogen om dergelijke diensten en uitrusting te verlenen. Zwangere passagiers worden verwezen naar de sectie in deze voorwaarden met de titel “Medische behandeling” voor informatie over de medische faciliteiten aan boord.

11. Gedrag van de Passagier

- 11.1

De veiligheid van het schip en iedereen aan boord is van het hoogste belang. De passagiers moeten aandacht besteden en gehoorzamen aan alle reglementen en berichten inzake de veiligheid van het schip, zijn bemanning en passagiers, de faciliteiten van de terminal en de immigratievereisten.

- 11.2

Passagiers dienen zich te allen tijde te gedragen met respect voor de veiligheid en de privacy van andere personen aan boord.

- 11.3

Passagiers dienen te gehoorzamen aan elk redelijk verzoek van een bemanningslid, de kapitein of zijn/haar officiers.

- 11.4

Alle passagiers dienen hun veiligheid in acht te nemen terwijl ze op de buitendekken wandelen. Passagiers en kinderen mogen niet over de dekken of andere delen van het schip rennen.

- 11.5

De bagage van de passagiers mag op geen enkel ogenblik onbeheerd worden achtergelaten, tenzij de bemanning andere en redelijke instructies daartoe geeft. Onbeheerd achtergelaten bagage kan worden verwijderd en/of vernietigd.

- 11.6

De passagier zal geen brandbare of gevaarlijke goederen of artikelen, of gecontroleerde of verboden middelen aan boord brengen. Indien een passagier een inbreuk op deze voorwaarden en reglementen maakt, is hij/zij ten opzichte van de vervoerder strikt aansprakelijk voor letsels, verlies, beschadiging of onkosten en/of dient hij/zij de vervoerder schadeloos te stellen voor vorderingen en boetes die uit deze inbreuk voortkomen. De passagier kan ook aansprakelijk zijn voor statutaire boetes en/of straffen.

- 11.7

Om de veiligheid en de beveiligingsnormen aan boord te bewaren is het ten strengste verboden voedsel en dranken aan boord van de schepen te brengen. Overeenkomstig deze regel en om bovenstaande normen te garanderen, wordt tijdens het inschepen de bagage van alle passagiers zorgvuldig doorzocht. De toegelaten items zijn: producten voor de persoonlijke hygiëne, reinigingsproducten, lotions, vloeibare medicatie voor therapeutisch gebruik, babygerei en babyvoedingitems, door een arts voorgeschreven dieetitems. Elk type lokaal of “typisch” eten dat tijdens de cruise in een aanloophaven wordt gekocht, wordt verzameld en aan het einde van de cruise teruggegeven.

- 11.8

De passagier is in elk geval aansprakelijk voor letsels, verlies of schade die hij/zij met zijn/haar inbreuk op de verboden in deze transportvoorwaarden berokkent en dient de vervoerder schadeloos te stellen voor elke vordering ter zake.

12. Dieren / Huisdieren

- 12.1

Dieren en/of huisdieren zijn niet toegelaten aan boord van het schip, tenzij in bepaalde omstandigheden, zonder schriftelijke toestemming van de vervoerder. Dieren of huisdieren die zonder toestemming door de passagier aan boord worden gebracht, worden in bewaring genomen en er wordt een regeling getroffen om het dier in de volgende haven op kosten van de passagier aan land te brengen.

- 12.2

Hoewel de vervoerder en/of zijn bedienden en/of beambten alle redelijke inspanningen zullen doen om voor het huisdier of dier te zorgen, is noch de kapitein noch de vervoerder aansprakelijk ten opzichte van de passagier voor verlies of letsels van het dier terwijl het in het bezit/onder toezicht van de vervoerder is

13. Alcohol

- 13.1

Alcoholische dranken, waaronder wijn, sterke drank, bier of andere likeuren, zijn aan boord te koop tegen vaste prijzen. Het is de passagiers niet toegelaten dergelijke dranken aan boord te brengen voor gebruik tijdens de reis, voor consumptie in hun kajuit of elders. Alcoholische dranken worden tijdens de cruise in geen enkele vorm aan minderjarigen verkocht. Wanneer de reis een haven in de U.S.A. aandoet, zijn dezelfde voorwaarden van toepassing op alle passagiers jonger dan 21 jaar.

- 13.2

De vervoerder en/of zijn bedienden en/of beambten mogen alcohol die passagiers aan boord brengen, in beslag nemen.

- 13.3

De vervoerder en/of zijn bedienden en/of beambten kunnen weigeren een passagier alcohol of meer alcohol te serveren wanneer zij redenen hebben om aan te nemen dat de passagier een gevaar en/of last betekent voor zichzelf, andere passagiers en/of het schip

14. Minderjarigen

- 14.1

Alle bepalingen van artikel 10 en de eis van geschiktheid om te reizen is van toepassing op alle passagiers, inclusief minderjarigen.

- 14.2

De vervoerder aanvaardt geen minderjarigen zonder begeleiding. Minderjarigen mogen niet inschepen tenzij zij vergezeld zijn door een ouder of voogd. Volwassen passagiers die met een minderjarige reizen, zijn volledig verantwoordelijk voor het gedrag van die minderjarige. Minderjarigen mogen geen alcoholische dranken bestellen of consumeren of deelnemen aan gokken. Wanneer de reisweg een haven in de U.S.A. aandoet, behoren alle passagiers jonger dan 21 bij de minderjarigen.

- 14.3

Minderjarigen aan boord moeten te allen tijden onder toezicht staan van een ouder of voogd en mogen deelnemen aan de activiteiten aan boord of excursies aan wal op voorwaarde dat een ouder of voogd aanwezig is. Kinderen mogen niet aan boord blijven terwijl hun ouders of voogden aan land gaan, tenzij het uitdrukkelijk is toegestaan door de aan boord personeel.

- 14.4

De volwassen passagiers zijn aansprakelijk ten opzichte van de vervoerder en moeten die alle verlies, schade of vertraging die hij opliep door een daad of nalatigheid van de passagier of een minderjarige passagier onder toezicht van de volwassene, vergoeden.

- 14.5

Minderjarige passagiers zijn onderworpen aan alle voorwaarden in de transportvoorwaarden.

15. Medische Diensten door Onafhankelijke Dinestverleners

- 15.1

Er zijn medische diensten beschikbaar aan boord van het cruiseschip voor het gemak van de passagier. De arts en het medische personeel van het cruiseschip zijn onafhankelijke dienstverleners en mogen de passagiers hun hospitalisatie, medische hulpverlening en toegediende medicijnen in rekening brengen. De arts en het medische personeel van het cruiseschip staan niet onder toezicht van de kapitein voor de behandeling van passagiers en de vervoerder zal geenszins aansprakelijk zijn voor de al dan niet verleende medische diensten en toegediende medicijnen.

- 15.2

De medische faciliteiten aan boord en in de verschillende havens kunnen beperkt zijn. De vervoerder is geenszins aansprakelijk voor het doorverwijzen van gasten naar medische diensten aan land of voor de medische diensten die aan land worden verleend. Indien medische hulp of een ziekenwagen, hetzij aan land, over zee of via de lucht nodig zijn en door de vervoerder of de kapitein of de arts worden verleend of besteld, zal de passagier aansprakelijk zijn voor alle kosten hiervan en zal hij/zij de vervoerder op eenvoudig verzoek alle kosten die hij, zijn bedienden of beambten hebben opgelopen, vergoeden. Aan passagiers die wegens ziekte tijdens de reis extra accommodatie of speciale of extra aandacht nodig hebben, worden deze bijkomende diensten in rekening gebracht.

16. Medische Behandeling

- 16.1

Het is de plicht en de verantwoordelijkheid van de passagier om, wanneer dat noodzakelijk is tijdens de cruise, medische hulp te vragen aan de gekwalificeerde arts aan boord van het schip.

- 16.2

De arts van het cruiseschip is geen specialist en het medische centrum van het schip dient niet uitgerust te zijn en is niet uitgerust volgens dezelfde normen als een ziekenhuis aan land. Het schip heeft medische voorraad en uitrusting aan boord zoals vereist door de staat waarvan het de vlag voert. Noch de vervoerder noch de arts zijn aansprakelijk ten opzichte van de passagier indien zij hierdoor niet in staat zijn een medische aandoening te behandelen.

- 16.3

In geval van ziekte of ongeval moeten passagiers mogelijk door de vervoerder en/of de kapitein aan land worden gebracht voor medische behandeling. De vervoerder doet geen uitspraken over de kwaliteit van de medische behandeling in een haven of de plaats waar de passagier aan land wordt gebracht.

- 16.4

Wij bevelen de passagiers aan zich ervan te vergewissen dat hun verzekering medische behandelingen dekt met inbegrip van kosten voor een eventuele noodrepatriëring.

- 16.5

De medische faciliteiten en standaard variëren van haven tot haven en de vervoerder doet geen uitspraken en geeft geen garanties inzake deze standaard.

17. Andere Onafhankelijke Dienstverleners

Het cruiseschip heeft dienstverleners aan boord die optreden als onafhankelijke aannemers. Hun diensten en producten worden aangerekend als extra’s. De vervoerder is niet verantwoordelijk voor hun prestaties en producten. Deze dienstverleners kunnen zijn: kapper, manicuurster, masseuse, fotograaf, entertainer, fitnessleraar, winkeliers en andere dienstverleners. De beperkingen vermeld in clausule 23 zijn van toepassing op alle onafhankelijke aannemers.

18. Reispakketten en Excursies aan land

De hotelaccommodatie en alle vervoer (buiten het cruiseschip van de vervoerder) inbegrepen in pakketreizen of excursies aan wal worden door onafhankelijke aannemers beheerd, ook al worden ze door agenten of organisatoren aan boord van het cruiseschip verkocht. “Pakket” heeft dezelfde betekenis als vermeld in de richtlijn van de Europese Unie en Raad van 13 juni 1990 inzake pakketreizen en rondreizen (90/314/EEG). De vervoerder is geenszins verantwoordelijk voor het gedrag, de producten en de diensten van deze onafhankelijke aannemers.

 

19. Bagage en Persoonlijke Eigendom van de Passagier

- 19.1

MSC raadt gasten aan hun bagage te beperken tot 1 koffer per persoon, met maximale afmetingen 75x50x29 cm en maximaal gewicht 30 kg, en daarnaast nog 1 stuk handbage per persoon met maximale afmetingen 55x35x25 cm.
 

- 19.2

De bagage en eigendom van de passagiers mogen alleen persoonlijke bezittingen bevatten. Aan elk stuk commerciële eigendom zijn extra kosten verbonden.

- 19.3

De vervoerder is niet verantwoordelijk voor eventuele breekbare of verderfelijke eigendommen die de persoon bij zich heeft.

- 19.4

Er zijn geen dieren of vogels toegelaten aan boord, behalve geleidehonden toegewezen aan mindervalide passagiers op voorwaarde dat de vervoerder bij aankoop van het ticket hiertoe afzonderlijk toestemming heeft verleend. De passagier draagt de volle verantwoordelijkheid voor dergelijke honden.

- 19.5

Passagiers met een eigen rolstoel dienen bij het reserveren na te gaan of geschikte accommodatie beschikbaar is en een schriftelijke bijlage door de passagier en het bedrijf is ondertekend en toegevoegd aan het ticket en het contract.
 

- 19.6

Alle bagage moet veilig verpakt en afzonderlijk gelabeld zijn. De vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies, schade of vertraging bij de levering van bagage indien de bagage niet voldoende gelabeld is.

- 19.7

De vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies of schade van bagage of eigendom terwijl deze onder toezicht staat van stuwadoors of andere onafhankelijke aannemers aan wal.

- 19.8

Alle bagage moet bij aankomst van het cruiseschip op de eindbestemming worden opgehaald of wordt op risico en kosten van de passagier opgeslagen.

- 19.9

De passagier is niet gehouden een algemene gemiddelde bijdrage te betalen of te ontvangen met betrekking tot bagage of persoonlijke bezittingen of eigendom.

- 19.10

De vervoerder heeft een pandrecht op en het recht om bagage of andere bezittingen van een passagier per opbod of op een andere wijze te verkopen om uitstaande bedragen of andere bedragen die de passagier de vervoerder, zijn bedienden, beambten of vertegenwoordigers verschuldigd is, te voldoen.

20. Aansprakelijkheid van de Passagier voor Schade

De passagier is aansprakelijk en zal de vervoerder vergoeden voor alle schade aan het schip en/of zijn inrichting of uitrusting of elke andere eigendom van de vervoerder veroorzaakt door een opzettelijke of nalatige daad of onachtzaam handelen van de passagier of een persoon voor wie de passagier verantwoordelijk is, met inbegrip van maar niet beperkt tot kinderen jonger dan 18 die samen met de passagier reizen.

21. Overmacht & Gebeurtenissen Buiten de Controle van de Vervoerder

De vervoerder is niet aansprakelijk voor verlies, letsel, schade of de onmogelijkheid om de reis uit te voeren ten gevolge van gevallen van overmacht zoals, maar niet beperkt tot: oorlog, terrorisme – feitelijk of dreigend – brand, natuurrampen, overmacht, stakingen, bankroet, het falen van onderaannemers om te presteren of alle andere evenementen buiten de controle van de vervoerder en/of alle evenementen die ongewoon of niet te voorzien zijn.

22. Aansprakelijkheid

De (eventuele) aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade geleden ten gevolge van het overlijden of een persoonlijk letsel van de passagier, of verlies of schade aan bagage is onderworpen aan de volgende beperkingen en wordt bepaald overeenkomstig het volgende:

- 22.1

Het Verdrag inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee, aangenomen in Athene op 13 december 1974 en zijn protocol van 1976, (het “Verdrag van Athene”) is van toepassing. De bepalingen van het Verdrag van Athene worden hierbij uitdrukkelijk opgenomen in de algemene transportvoorwaarden. Een kopie van het Verdrag van Athene is verkrijgbaar op aanvraag en kan worden gedownload op www.imo.org. De vervoerder heeft het recht te genieten van alle beperkingen, rechten en onschendbaarheden voorzien door het Verdrag van Athene waaronder de volledige aftrek onder Artikel 8(4) van het Verdrag van Athene. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor het overlijden, persoonlijk letsel of ziekte van de passagier zal niet hoger zijn dan 46.666 speciale trekkingsrechten zoals voorzien en bepaald in het Protocol van 1976 van het Verdrag van Athene. De aansprakelijkheid van de vervoerder voor verlies of schade aan de bagage of andere bezittingen van de passagier zal niet hoger zijn dan 833 speciale trekkingsrechten per passagier. Er werd overeengekomen dat dergelijke aansprakelijkheid van de vervoerder onderworpen zal zijn aan een aftrek van 13 speciale trekkingsrechten per passagier waarbij deze som moet worden afgetrokken van het verlies of de beschadiging van bagage of bezittingen. De passagier begrijpt dat de omrekeningskoers van speciale trekkingsrechten dagelijks schommelt en verkrijgbaar is bij een bank. Indien een bepaling van deze transportvoorwaarden door de Conventie van Athene nietig wordt verklaard, is deze nietigheid beperkt tot de specifieke clausule en niet tot de transportvoorwaarden.

- 22.2

De aansprakelijkheid van de vervoerder voor het overlijden en/of persoonlijk letsel is beperkt en zal onder geen enkele voorwaarden de door het Verdrag van Athene bepaalde aansprakelijkheidsgrenzen overschrijden.

- 22.3

De vervoerder is alleen aansprakelijk voor het overlijden en/of persoonlijke letsel en/of verlies van of schade aan bagage indien de vervoerder en/of zijn bedienden of beambten schuldig zijn aan “fout of verwaarlozing” zoals vereist door artikel 3 van het Verdrag. De, door het Verdrag bepaalde, aansprakelijkheidsgrenzen zijn van toepassing op de bedienden en/of beambten en/of onafhankelijke aannemers van de vervoerder overeenkomstig artikel 11 van het Verdrag. Eventuele schade die de vervoerder dient te betalen, wordt verminderd in verhouding tot de nalatigheid van de passagiers die eventueel mede heeft bijgedragen tot de feiten zoals bepaald in artikel 6 van het Verdrag van Athene.
 

- 22.4

Onder het Verdrag van Athene wordt verondersteld dat de vervoerder de bagage aan de passagier heeft afgeleverd tenzij de passagier schriftelijk aangifte doet binnen de volgende termijnen: (i) in geval van zichtbare schade, voor of tijdens het ontschepen of het opnieuw afleveren; (ii) in geval van onzichtbare schade of verlies van bagage binnen vijftien dagen na het ontschepen of de levering of de datum waarop deze levering had moeten plaatsvinden.

- 22.5

Indien het hieronder vermelde vervoer geen “internationaal vervoer” is zoals gedefinieerd in artikel 2 van het Verdrag van Athene of het schip wordt gebruikt als drijvend hotel, zijn de resterende bepalingen van het Verdrag van Athene op dit contract van toepassing en tevens geacht worden hierin mutatis mutandis te zijn opgenomen.

- 22.6

De vervoerder zal niet aansprakelijk zijn voor verlies van of schade aan waardevolle voorwerpen zoals munten, effecten, voorwerpen in kostbaar metaal, juwelen, kunst, camera’s, computers, elektronische uitrusting of andere waardevolle voorwerpen tenzij ze bij de vervoerder in bewaring werden gegeven en bij het deponeren uitdrukkelijk en schriftelijk een hogere limiet is afgesproken en de passagier extra betaalt voor de bescherming van de aangegeven waarde. (ii) De extra kosten bedragen: 1% van de aangegeven waarde voor een reis van 1 tot 7 dagen; 2% van de aangegeven waarde voor een reis van 8 tot 21 dagen; 3% van de aangegeven waarde voor een reis van 22 dagen of meer. Indien de waarde van de bagage of eigendom verkeerd wordt weergegeven, zal de aansprakelijkheid van de vervoerder voor verlies of schade niet hoger zijn dan U.S. $100. (iii) De vervoerder en passagier komen overeen geen waarborg van elkaar te vragen met betrekking tot om het even welke eis. De passagier ziet af van het recht om het cruiseschip aan te houden of andere activa die de vervoerder bezit, chartert of bedient. Indien het cruiseschip wordt aangehouden of in beslag genomen, hebben het schip en de vervoerder het recht op alle beperkingen en beschikbare verdedigingen die hierin beschikbaar zijn.

- 22.7

Bovenop de beperkingen en uitzonderingen op de aansprakelijkheid in de transportvoorwaarden geniet de vervoerder ten volle van alle van toepassing zijnde wetten voor de beperking en/of vrijstelling van de aansprakelijkheid (met inbegrip van, zonder beperkingen, de wet en/of wetten van de vlag die het schip voert met betrekking tot/of de wereldwijde beperking op schadevergoeding vanwege de vervoerder). Niets in deze transportvoorwaarden is bedoeld om deze statutaire of andere beperking of vrijstelling van aansprakelijkheid te beperken of de vervoerder deze te ontzeggen. De bediende en/of beambten van de vervoerder zullen ten volle genieten van alle bepalingen inzake de beperking van de aansprakelijkheid.

- 22.8

Onverminderd bovenstaande bepalingen van 23.1 tot 23.7 zal de vervoerder, indien een vordering tegen de vervoerder wordt ingediend in een rechtsgebied waar de in deze transportvoorwaarden opgenomen toepasselijke uitzonderingen en beperkingen wettelijk als uitvoerbaar worden beschouwd, niet aansprakelijk zijn voor een overlijden, letsel, ziekte, schade, vertraging of ander verlies of schade aan een persoon of eigendom ten gevolge van om het even welke oorzaak waarvan niet is aangetoond dat ze door de nalatigheid of de fout van de vervoerder zelf zijn veroorzaakt.

23. Emotioneel Leed

De vervoerder dient geen compensatie te betalen aan een passagier voor emotionele stress, mentale angst en/of psychologisch letsel van om het even welke aard tenzij deze wettelijk verhaalbaar is op de vervoerder ten gevolge van letsels veroorzaakt door een ongeval te wijten aan de fout of een veronachtzaming van de vervoerder.

24. Excursies aan Wal

De transportbepalingen en –voorwaarden, met inbegrip van de beperking van de aansprakelijkheid, zijn van toepassing op de excursies aan wal, aangekocht in de vorm van een voucher voor het inschepen of bij de vervoerder na het inschepen.

25. Toepasselijk Recht

Het recht dat op deze transportvoorwaarden van toepassing is, het Italiaanse recht.
 

26. Bevoegdheid

Tenzij anders bepaald door een toepasselijke wet, worden alle vorderingen uitsluitend tegen de Vervoerder ingediend bij en onderworpen zijn aan de rechtbank van Napels, Italië.

27. Kennisgeving van Vorderingen

(A) De vervoerder is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortkomen uit een ongeval dat de passagier tijdens zijn aanwezigheid aan boord van het schip niet aan de kapitein heeft gemeld.

(B) Kennisgevingen van vorderingen wegens overlijden, ziekte, emotionele stress of persoonlijk letsel, met alle schriftelijke gegevens worden binnen zes (6) maanden (185 dagen) na de datum waarop het overlijden, het letsel of de ziekte zich voordeed, aan de vervoerder worden betekend. Dergelijke kennisgevingen mogen ook per aangetekende post worden verzonden: CLAIMS DEPARTMENT, MSC Crociere VIA A. DEPRETIS 31-80133, NAPLES, ITALY.

(C)Kennisgevingen voor vorderingen wegens verlies van of schade aan bagage of eigendom worden schriftelijk aan de vervoerder betekend voor of tijdens de ontscheping of, indien niet zichtbaar, binnen vijftien (15) dagen vanaf de datum van ontscheping. De kennisgeving zal aangetekend worden verzonden naar het adres vermeld in Clausule 28 (B) hierboven.

28. Tijdlimieten voor het Indienen van een Aanklacht

(A) Alle aanklachten tegen de vervoerder of het cruiseschip wegens overlijden, ziekte, emotionele stress of persoonlijk letsel aan een passagier of verlies van of schade aan bagage of andere bezittingen zijn beperkt in de tijd als volgt: alle aanklachten zijn verjaard na twee (2) jaar vanaf de datum van ontscheping zoals voorzien door Artikel 16 van het Verdrag van Athene. Voor aanklachten waarbij een passagier jonger dan 18 jaar of een onbekwaam persoon betrokken is, wordt de tijd berekend vanaf de datum van de aanstelling van een wettelijke vertegenwoordiger. In dergelijke gevallen dient deze aanstelling te gebeuren binnen drie (3) dagen na het letsel of overlijden in kwestie.

(B) Alle andere rechtshandelingen, met inbegrip van elke benadeling of contractbreuk tegen de vervoerder en het cruiseschip, zijn verjaard na zes (6) maanden (185 dagen) vanaf de ontscheping van de passagier.