Algemene boekingsvoorwaarden

ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VOOR PAKKETREIS- OVEREENKOMSTEN ARTIKELS

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden
Bijzondere voorwaarden


Deze Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing wanneer wij pakketreizen te koop aanbieden of verkopen als organisator. Onze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en vullen de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen aan, alsook de bepalingen van de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”). Alle pakketreizen in deze brochure of op de Officiële Website worden voor verkoop aangeboden door MSC Cruises S.A., hierna de “Vennootschap”.
 
De combinatie van aangeboden reisdiensten is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302, omgezet door de wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten (de “Wet”)
U kan dus genieten van alle rechten die door de Europese Unie zijn toegekend en die van toepassing zijn op pakketten, zoals omgezet in de Toerisme Code. MSC Cruises SA ("MSC") en, indien van toepassing, de verkoper, zijn volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het pakket als geheel.
Bovendien hebben MSC en, indien van toepassing, de verkoper, zoals vereist door de wet, bescherming om uw betalingen te vergoeden en, indien het vervoer is inbegrepen in het pakket, om uw repatriëring te verzekeren in het geval zij insolvent worden.
 
De essentiële rechten die zijn vastgelegd in Richtlijn (EU) 2015/2302 zijn uiteengezet in de kennisgeving met pakketinformatie die volgt op deze Verkoopvoorwaarden.

ARTIKELS 2019 - 2020

ARTIKELS 2020-2021

ARTIKELS 2021-2022

Aanvullende bepalingen vanwege covid -19

Aanvullende bepalingen van toepassing op de algemene boekingsvoorwaarden en de vervoervoorwaarden vanwege covid -19.
Aanvullende bepalingen van toepassing op de algemene boekingsvoorwaarden en de vervoervoorwaarden vanwege covid -19.


LEES DIT ZORGVULDIG DOOR: DE VOLGENDE AANVULLENDE BEPALINGEN VAN DE BIJZONDERE REISVOORWAARDEN EN DE VERVOERSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP UW REISOVEREENKOMST VOOR UW CRUISE OF PAKKETREIS IN VERBAND MET DE BUITENGEWONE GEZONDHEID- EN VEILIGHEIDSMAATREGELEN DIE DAAR AAN ZIJN TOEGEVOEGD. DEZE ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE BOEKINGEN MET AFVAARTEN VANAF 24 JANUARI 2021 EN/OF ELKE LATERE DATUM TOT NADERE AANKONDIGING. ALLE ANDERE BEPALINGEN VAN DE BIJZONDERE REISVOORWAARDEN EN VERVOERVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING EN BLIJVEN ONGEWIJZIGD. WIJ WERKEN OP REGULIERE BASIS SAMEN MET DE GEZONDHEIDSAUTORITEITEN OM U OP DE HOOGTE TE HOUDEN OVER IEDERE WIJZIGING VAN DEZE VEREISTEN.
 

1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN VASTGESTELD DOOR DE CRUISEREDERIJ
Om de gezondheid en veiligheid van de passagiers tijdens de cruise te garanderen, heeft de rederij een reeks procedures ontwikkeld die gedurende de hele cruise moeten worden gevolgd, vanaf het boekingsproces tot de definitieve ontscheping van het schip. 

Om veiligheidsredenen hebben de rederij en/of de kapitein het recht om de inscheping te weigeren of ontscheping te eisen van elke passagier wiens gedrag in strijd is met dergelijke procedures, evenals elke passagier die, volgens de medische staf van het schip, niet geschikt is om te reizen op basis van de uitkomst van een medische screening en evaluatie.

Passagiers wordt daarom verzocht de volgende maatregelen zorgvuldig te lezen, erkennen en accepteren:
 
a.  Boekings-en inschepingsproces
Op het moment van boeking zal de passagier aan de rederij de contactgegevens (mobiel telefoonnummer en e-mailadres) verstrekken van elk individu welke vermeld staat op de reisovereenkomst.

De rederij zal passagiers nauwkeurige instructies geven met betrekking tot de voorbereiding van de bagage die aan boord van het schip moet worden gebracht. Passagiers worden uitgenodigd een mondkapje te dragen en een ontsmettingsgel mee te nemen op weg van huis naar het schip.

Elke passagier die in de boeking wordt genoemd, wordt gevraagd een verplichte gezondheidsvragenlijst in te vullen en te ondertekenen die men bij het cruise-ticket heeft ontvangen, en dient binnen 6 uur voor inscheping te worden ingevuld en aan de medische staf in de cruiseterminal te worden overhandigd. Ouders of wettelijke voogden zijn verantwoordelijk voor het invullen van de vragenlijst over minderjarige kinderen die met hen meereizen. Bij het inschepen wordt de passagiers gevraagd te bevestigen dat hun gezondheidstoestand, zoals eerder vermeld in de gezondheidsvragenlijst, ongewijzigd is gebleven.

72 uur voor het inschepen moeten passagiers uit risicolanden op basis van de richtlijnen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding een COVID-19 RT-PCR-test afleggen. De resultaten van de tests moeten bij de inscheping worden verstrekt. Indien de testresultaten positief zijn, wordt de passagier de inscheping geweigerd en krijgt hij bijstand aan de wal. Indien de inschepingshaven in Italië ligt, moet de antigeen- of moleculaire COVID-19-test binnen 48 uur vóór het inschepen worden afgenomen.   

Passagiers dienen aan te komen in de cruiseterminal volgens het tijdschema dat op hun cruiseticket staat aangegeven om de risico's van massabijeenkomsten te verkleinen.

Elke passagier zal, voordat hij aan boord van het schip gaat en bij elke inscheping na een excursie, een temperatuurcontrole ondergaan. Bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 37,5 graden / 99,5 F ° wordt inscheping uit veiligheidsoverwegingen geweigerd. Passagiers kunnen worden onderworpen aan verdere tests en medische evaluatie  om toestemming te krijgen om aan boord te gaan. Indien de medische staf oordeelt dat de passagier niet geschikt is om te reizen, wordt de passagier geweigerd aan boord te gaan en krijgt hij assistentie aan wal.

b. Tijdens de cruise
i. Dagelijkse controles en medische hulp

Aan boord zijn passagiers onderworpen aan dagelijkse temperatuurcontroles en / of andere gezondheids- en veiligheidsmaatregelen zoals passend geacht wordt door de rederij, de scheepsarts of de kapitein.

Passagiers die symptomen of koorts ontwikkelen, wordt verzocht om vanuit hun kajuit onmiddellijk het medisch centrum van het schip te bellen. Passagiers wordt gevraagd om hun eerdere reisgeschiedenis te delen en worden geïsoleerd. Dezelfde acties zijn van toepassing op nauwe contacten die in dezelfde kajuit verblijven en familieleden. Bij vermoedelijke symptomen worden passagiers aangemoedigd om contact op te nemen met het medisch centrum voor hulp.

De scheepsarts behoudt zich het recht voor om de passagiers te vragen in hun kajuit te blijven en/of van boord te gaan bij aanwezigheid van symptomen die verband houden met COVID-19.

Gratis medische consultaties voor alle COVID-19-gerelateerde symptomen zullen tijdens de cruise beschikbaar zijn.

ii. Sociale afstand en belangrijke preventiemaatregelen
 

Passagiers houden zich aan de door de vervoerde voorgeschreven maatregelen om de sociale afstand tussen passagiers - en ook tussen passagiers en bemanning - in alle openbare ruimtes toe te passen, in overeenstemming met de richtlijnen van de autoriteiten.

Naast het onderhouden van een veilige sociale afstand moeten passagiers altijd een mondmasker dragen in de overdekte openbare ruimten, behalve wanneer ze in bars en restaurants zitten of de bewegwijzering aan boord anders vermeldt. In de buitenlucht is een mondmasker alleen verplicht wanneer er geen veilige sociale afstand kan worden aangehouden, tenzij op de bewegwijzering aan boord anders staat vermeld. Passagiers wordt gevraagd om regelmatig handen te wassen met water en zeep of hand desinfecterend middel en de neus, ogen en mond niet aan te raken zonder eerst hun handen te wassen. Er wordt gevraagd om de juiste etiquette te voeren bij hoesten of niezen.

De diensten aan boord kunnen onderhevig zijn aan veranderingen, afhankelijk van de lokale regelgeving of andere beperkingen met betrekking tot COVID-19

 
iii. Entertainment-activiteiten
 
Alle entertainment-activiteiten zullen worden georganiseerd volgens specifieke protocollen die aan boord moeten worden gevolgd, inclusief maar niet beperkt tot, reiniging en desinfectie van de materialen, gelimiteerd aantal deelnemers, sociale afstand, dragen van een mondkapje.

De rederij behoudt zich het recht voor om een ​​evenement aan boord te annuleren wanneer het, naar eigen goeddunken, van mening is dat er een risico is op een COVID-19-infectie.

c. Excursies aan wal
Met als doel de gezondheid van passagiers te beschermen, het risico op infectie aan wal te verminderen en ervoor te zorgen dat elk aspect van de beleving van de passagier tijdens een excursie volledig in overeenstemming is met de normen voor gezondheid en hygiëne aan boord, mag men alleen het schip verlaten wanneer deze is aangemeerd in een haven, indien men deelneemt aan een excursie georganiseerd door MSC Cruises.

De rederij behoudt zich het recht voor om aan boord geen passagier toe te laten die op eigen gelegenheid van boord is gegaan in strijd met bovenstaande regel. Aan wal zijn passagiers verplicht zich strikt te houden aan de maatregelen die zijn aangenomen door de gids en voorgeschreven door de lokale autoriteiten.

 
2. VERZEKERING

Elke passagier moet een verzekering hebben die geldig is vanaf het moment dat de pakketreis is bevestigd tot het einde van de pakketreis, die dekking biedt aan Covid 19-gerelateerde risico's zoals annulering van de pakketreis, repatriëringskosten, quarantaine, medische hulp en kosten, ziekenhuisopname.

 
3. PRIVACY & PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING
De veiligheidsmaatregelen die door de rederij zijn genomen om COVID-19-infecties te voorkomen, vereisen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens die worden beschouwd als behorend tot de "speciale gegevenscategorieën" volgens art. 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR"). Waar mogelijk wordt de toestemming van de gasten verzameld in overeenstemming met de bepalingen van Art. 9 (1) van de GDPR. Wanneer het verzamelen van toestemming om objectieve redenen niet mogelijk is, maar de verwerking van persoonsgegevens is vereist om ervoor te zorgen dat de preventiemaatregelen worden genomen en de verspreiding van de ziekte van COVID-19 wordt voorkomen, dient art. 9 (2) i als de wettelijke basis voor het uitvoeren van de verwerking.

Het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de principes van rechtmatigheid, eerlijkheid, transparantie, doel- en opslagbeperking, gegevensminimalisatie, gegevensnauwkeurigheid en vertrouwelijkheid en integriteit.

De persoonlijke gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld en verwerkt, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden niet gedeeld met derden buiten de MSC Cruises-groep, behalve (a) om gasten in staat te stellen hun COVID-19-verzekeringspolis te gebruiken, (b ) ervoor zorgen dat gasten relevante medische diensten krijgen in ziekenhuisfaciliteiten, indien ontscheping vereist is, (c) zorgen voor repatriëring, indien vereist, en (d) wanneer toestemming van de gast is verleend.

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens die vereist zijn volgens COVID-19-procedures en om de rechten van betrokkenen uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via dpo@msccruises.com.